Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) z 4.5.2016 r., dalej „RODO” oraz wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w wyniku   prowadzonej korespondencji poprzez e-mail, jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, o kapitale zakładowym 55 974 210,00 zł.
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na potrzeby prowadzonej korespondencji .
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych w zakresie   prowadzonej korespondencji, będą osoby zatrudnione w Spółce Ceramika Paradyż Sp. z o.o., które posiadają stosowne upoważnienia Administratora Danych.    
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba ze wyrazi Pan/Pani na to zgodę.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane   do czasu wykonywania niezbędnych czynności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a także  jeżeli jest to wymagane przepisami europejskich dyrektyw i przez europejskie organy regulacyjne, albo przez innych ustawodawców  w przepisach prawa i regulacjach, w których przewidziano funkcję administratora danych. Jeżeli cel przechowywania ustanie, albo gdy okres przechowywania określony przepisami europejskich dyrektyw i przez europejskie organy regulacyjne i innych odpowiednich ustawodawców wygaśnie, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane albo usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.
  6. Posiada  Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,   ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma  Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna  Pan/Pani, iż przetwarzanie   danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych spółki Ceramika Paradyż.
  9. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w Ceramice Paradyż sp. z o. o. – kontakt tel. 44 736 45 05 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mgrzegory@paradyz.com.pl
0 Ulubione

Zacznij dodawać swoje ulubione inspiracje, kolekcje i produkty!