Reklamacje i zwroty związane z odstąpieniem od umowy

 

Reklamacje

 1. Masz prawo do reklamacji:
  • towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona,
  • usługi wykonania projektu wnętrza na podstawie przepisów o rękojmi,
  • innych usług,
  • funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacje możesz zgłaszać:
  • na piśmie - na adres: Ceramika Paradyż Sp. z o.o. ul. Ujezdzka 23; 97-200 Tomaszów Maz. z dopiskiem „reklamacja-sklep internetowy”,
  • lub z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu - w części Moje Konto/Reklamacje i zwroty- po zalogowaniu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru lub usługi, udokumentowanie, że towar został zakupiony lub usługa została zamówiona z wykorzystaniem Serwisu (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
   
 4. Reklamacja płatności internetowych - W przypadku reklamacji dotyczących płatności internetowych należy podać także imię i nazwisko lub nazwę właściciela rachunku bankowego, datę płatności, a także nazwę karty płatniczej, nazwę banku i numer rachunku bankowego, z którego wykonywana była płatność.

  Reklamacje dotyczące płatności internetowych mogą być zgłaszane również bezpośrednio do operatora płatności internetowych PayPro S.A. – do Biura Obsługi Klienta PayPro S.A., za pomocą poczty elektronicznej na adres: serwis@przelewy24.pl albo telefonicznie dzwoniąc do „Infolinii Przelewy24.pl”: tel.: +48 61 642 93 44; fax: (61) 642 90 31. Obsługa telefoniczna dostępna jest codziennie od 8:00 - 24:00.
   
 5. W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi Ceramika Paradyż ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.
   
 6. W przypadku reklamacji usługi wykonania projektu wnętrza z tytułu rękojmi Ceramika Paradyż ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania usunięcia wady i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy albo żądania obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Szczegółowo o reklamacjachRegulamin § 7 Reklamacje

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Masz prawo odstąpić od umowy zakupu towaru, korzystania z serwisu, umowy o wykonanie usługi - w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie towaru (np. Odbiorca). Termin do odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu oraz o wykonanie usług zamówionych przez Serwis wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
   
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Możesz tego dokonać w dowolny sposób np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   
 3. Skutki odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru lub umowy o świadczenie usługi:
  • Ceramika Paradyż zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Ceramikę Paradyż), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Ceramika Paradyż została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Ceramika Paradyż wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    
  • Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni
   od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Ciebie). W przypadku osobistego odbioru towaru z Salonu Firmowego Ceramiki Paradyż , jesteś zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrałeś.
    
  • Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Ciebie, jakie wynikają z cennika zamieszczonego na stronie www.sklep.paradyz.com.
    
  • Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
    
  • Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jesteś zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy.
    
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.