Opracowanie inteligentnego systemu pomiaru i kontroli jakości procesu produkcyjnego płytek ceramicznych opartego o autorskie algorytmy predykcyjne.

Zadania

Nazwa Beneficjenta: „Ceramika Paradyż” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Tytuł projektu: „Opracowanie inteligentnego systemu pomiaru i kontroli jakości procesu produkcyjnego płytek ceramicznych opartego o autorskie algorytmy predykcyjne.”

 

Cele projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacji procesowej w postaci systemu informatycznego do monitorowania i analizy w czasie rzeczywistym wartości i stanów sygnałów z najbardziej energochłonnych maszyn i obszarów procesowych w procesie wytwórczym Wnioskodawcy, wykorzystującego autorskie algorytmy analizujące i predykcyjne. Rozwiązanie stanowi odpowiedź na globalne problemy branży związane z wysokimi kosztami energii elektrycznej, gazu, materiałów i surowców, a także ograniczeniami i barierami technologicznymi Wnioskodawcy w obszarze zarządzania procesowego powodującymi nieefektywność kosztową, energochłonność, a także brakowość.

 

 

Planowane efekty: Wdrożenie rozwiązania do prowadzonej działalności Wnioskodawcy przełoży się na znaczące usprawnienie i zoptymalizowanie dotychczasowego cyklu produkcyjnego, który będzie charakteryzował się m.in.:

  1. zwiększoną sprawnością procesu produkcyjnego poprzez zwiększenie efektywności pracy pieca;
  2. zmniejszeniem energochłonności procesowej poprzez poprawę współczynnika wykorzystania energii, co przełoży się na bezpośrednie oszczędności procesowe;
  3. zmniejszeniem brakowości i tym samym ilości odpadu produkcyjnego, co pozwoli na zmniejszenie realnego kosztu produkcji;
  4. efektywniejszym wykorzystaniem zasobów materiałowych, surowcowych a także kadrowych;
  5. zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstwa;
  6. zachowaniem ciągłości przepływu świadczonych usług,
  7. poprawą jakości, dzięki identyfikacji czynników wpływających na jakość produktów. 

 

Całkowita wartość projektu: 10 035 447,76 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 014 179,09 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: ‘Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe’ duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw.