Politika ochrany súkromia a osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia.

 

Politika ochrany osobných údajov a súkromia sa týka ochrany a spracúvania osobných údajov používateľov navštevujúcich webové stránky sídla „www.paradyz.com”, ďalej len Sídlo, vrátane všetkých podstránok, ktorých správcom je spoločnosť „Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ so sídlom v meste Opoczno (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Poľsko) zapísaná v registri podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra vedeného oblastným súdom Lódź – Śródmieśce v Lodži, 20. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom zápisu KRS: 125109, DIČ PL: 7681662555, IČO PL (REGON): 592184659, so základným imaním 55 974 210,00 PLN (ďalej len: Správca).

V politike ochrany osobných údajov a súkromia sú uvedené zásady týkajúce sa zbierania a využívania údajov o používateľoch, ktoré platia na stránkach webového sídla.

Cieľom tejto politiky ochrany osobných údajov a súkromia je zaistiť používateľom sídla ochranu súkromia aspoň na tekej úrovni, akú predpokladajú platné predpisy, predovšetkým zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z. z. PR 2017.1219 tzn. z 24. júna 2017), zákona z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Z. z. PR 2018.1000) ako aj zákona z 16. júla 2004 o telekomunikačnom práve (Z. z. PR 2016.1489 tzn. z dňa 16. septembra 2016).

Webové sídlo je majetkom spoločnosti Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v meste Opoczno.

Všetky autorské práva a práva duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú Sídla a všetkých jeho prvkov, akými sú fotografie, výkresy, grafiky, texty, a tiež iný obsah, patria Správcovi. Všetky ochranné známky, ktoré sú zverejnené na stránka Sídla, sú majetkom Správcu, ibaže je zaznačené inak. Diela zverejnené na stránkach Sídla nemôžu byť použité žiadnym spôsobom bez vopred získaného náležitého písomného súhlasu Správcu, okrem povoleného použitia na osobné potreby Používateľa Sídla, inak je použite nelegálne. Diela sa nesmú kopírovať, upravovať, vytvárať odkazy, či využívať akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý súvisí s ich zverejnením, a tiež s použitím na komerčné účely. Akékoľvek aktivity nad rámec vyššie uvedeného povoleného použitia sú zakázané a môže mať za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.

Všetok obsah, vrátane interiérových dizajnov, ako aj niektoré prvky dizajnov zverejnené na stránkach Sídla majú výhradne iba ilustračný charakter a nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Fotografie keramických dlaždíc, ktoré sú zverejnené na stránkach Sídla, majú iba ilustratívny charakter, preto sa skutočný vzhľad keramických dlaždíc môže líšiť od predstaveného na fotografiách. Skutočná farba keramických dlaždíc sa môže líšiť od vzhľadu keramických dlaždíc na fotografiách predstavených na stránkach Sídla. Skutočné rozmery keramických dlaždíc sa môžu líšiť od rozmerov keramických dlaždíc predstavených na stránkach Sídla.

Správca nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku rozhodnutí prijatých na základe informácií zverejnených na webových stránkach Sídla alebo v súvislosti s ich neoprávneným použitím, ibaže taká zodpovednosť vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov, predovšetkým široko chápanej konzumentskej legislatívy.

Správca si vyhradzuje právo na zmenu určitých technických parametrov výrobkov, vrátane ich vzhľadu.

Správca nezaručuje, že technické údaje uvedené na stránkach Sídla neobsahujú žiadne chyby alebo neúplné informácie.

Správca si vyhradzuje právo na zavádzanie ľubovoľných zmien obsahu stránok Sídla, vrátane tejto politiky ochrany osobných údajov a súkromia. Správca má predovšetkým právo opraviť informácie zverejnené na stránkach Sídla, priebežne aktualizovať údaje alebo odstraňovať konkrétny obsah, a to bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov.

 

2. Správca osobných údajov.

 

Správcom osobných údajov Používateľov poskytnutých v súvislosti s používaním stránok Sídla je Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Opoczne (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Poľsko) zapísaná v registri podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra vedeného oblastným súdom Lódź – Śródmieśce v Lodži, 20. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom zápisu KRS: 125109, DIČ PL: 7681662555, IČO PL (REGON): 592184659, so základným imaním 55 974 210,00 PLN.

V súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov informujeme, že:

1) Správcom osobných údajov   poskytnutých v súvislosti s realizovaným procesom na základe poskytnutia súhlasu alebo uzatvorenej dohody, je spoločnosť Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Opoczne (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Poľsko) zapísaná v registri podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra vedeného oblastným súdom Lódź – Śródmieśce v Lodži, 20. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom zápisu KRS: 125109, DIČ PL: 7681662555, IČO PL (REGON): 592184659, so základným imaním 55 974 210,00 PLN.
2) Vaše osobné údaje budú spracúvané iba na účely, na ktoré boli zhromaždené na základe dobrovoľného súhlasu alebo dohody.
3) Príjemcom vašich osobných údajov v rozsahu poskytnutého súhlasu/zatvorenej dohody, budú zamestnanci spoločnosti Ceramika Paradyż a:

- subjekty, s ktorými CERAMIKA PARADYŻ má uzatvorenú dohodu o spolupráci ("Spracovatelia údajov') na účely realizácie ustanovení uzatvorenej dohody, realizáciu povinností CERAMIKA PARADYŻ vyžadovaných platnou legislatívou, na účely ochrany práv CERAMIKA PARADYŻ v súlade s platnými predpismi o oprávnených a opodstatnených záujmoch CERAMIKA PARADYŻ v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov; predovšetkým CERAMIKA PARADYŻ môže vaše osobné údaje odovzdať takým subjektom, ako sú: banky, subjekty poskytujúce služby vymáhania, účtovné služby, poštové a kuriérske služby, spoločnosti, s ktorými spolupracujeme s cieľom poskytovať marketingové služby.  Také subjekty budú zaviazané dohodou uzatvorenou s CERAMIKA PARADYŻ používať náležité bezpečnostné, technické a organizačné prostriedky, aby chránili osobné údaje, a spracúvať ich výhradne iba podľa pokynov CERAMIKA PARADYŻ,

- dozorným orgánom, vládnym orgánom a iným tretím osobám; v prípade, ak je to nevyhnuté na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a splnenie povinností uložených zákonom, osobné údaje môžu byť odovzdané dozorným orgánom, súdom a iným orgánom (napr. daňové úrady a orgány činné v trestnom konaní), nezávislým externým poradcom (napr. audítorom). alebo subjektom poskytujúcim služby spracúvania osobných údajov, bude sa uskutočňovať iba v súvislosti s porabami vyplývajúcimi z realizovaného procesu.
4) Vaše osobné údaje nebudú odovzdané do tretieho štátu/medzinárodnej organizácii.
5) Vaše osobné údaje budú uchovávané až kým neuplynie   čas archivácie, ukončenia dohody alebo platnosti (zrušenia) súhlasu.
6) Máte právo na prístup k svojim osobným údajov, právo na ich upresnenie, opravenie, odstránenie, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na prenášanie údajov, právo na podanie námietky, právo na zrušenie súhlasu v ľubovoľnej   chvíli bez vplyvu na legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením.
7) Máte právo podať sťažnosť ÚOOÚ, ak uznáte, že vaše osobné údaje sú spracúvané nezhodne s predpismi všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016.
8) Uvedenie svojich osobných údajov je   dobrovoľné. V prípade, ak osoba nebude   súhlasiť   a neposkytne osobné údaje, nemôže vojsť na terén spoločnosti Ceramika Paradyż.
9) Správca môže na účely prezentácie všeobecných reklám, ponúk alebo akcií (zliav), určených pre všetkých Zákazníkov, spôsobom, ktorý je prispôsobený záujmom daného zákazníka, oboznámiť sa s jeho preferenciami, napríklad analýzou toho, ako často navštevuje internetový obchod a či a aké výrobky kupuje alebo rezervuje v stacionárnych salónoch, ktoré patria spoločnosti Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Umožňuje to lepšie pochopiť očakávania Zákazníka a lepšie prispôsobovať sa podľa jeho potrieb, avšak podstatne neovplyvňujúc jeho rozhodnutia. Vďaka využívaniu vyspelých technológií, Správa bude na vyššie uvedené účely často využívať systém automatizovaného spracovania, vďaka čomu bude odoslaný obsah čo najaktuálnejší a zákazník sa môže s ním rýchlo oboznámiť.

V prípade plnoletých Zákazníkov sa analýza záujmov alebo preferencií použije aj na vytvorenie, priradenie, realizáciu vyhradených a v čo najväčšej možnej miere k nim pasujúcich reklám, ponúk alebo akcií (zliav), a to automatizovaným spôsobom, ktorý môže mať voči nemu právne účinky alebo podobným spôsobom podstatne ovplyvňovať, potenciálne obmedzujúc prístup k iným Zákazníkom (táto možnosť nie je dostupná pre Zákazníkov, ktorí nie sú plnoletí a nesúhlasili s takýmito činnosťami Správcu). Od obyčajného „profilovania“ (tzn. prispôsobovanie našich správ, banerov podľa vašim záujmom) sa naše aktivity odlišujú tým, že ich výsledok môže významne ovplyvniť vaše voľby ako konzumenta, tzn. napríklad ich výsledkom môže byť veľmi výhodná, dočasná ponuka našich výrobkov určená iba pre vás na základe vašej histórie nákupov a správania na našich webových stránkach, ktorá nebude dostupná pre iných našich zákazníkov. Čím častejšie daný Zákazník využíva služby Správcu a kupuje si jeho produkty, tým môžu byť pre neho pripravené atraktívnejšie akcie a prekvapenia.

10) V prípade neoprávneného zbierania/spracúvania údajov alebo iných situácií, ktoré poukazujú na nezrovnalosti, také prípady treba nahlásiť Inšpektorovi ochrany osobných údajov spoločnosti   Ceramica Paradyż sp. z o. o. – kontaktné telefónne číslo: 44 736 4505 alebo prostredníctvom emailovej adresy: mgrzegory@paradyz.com.pl

 

3. Zásady zbierania osobných údajov a informácií.

 

Každý návštevník webovej stránky sa automaticky stáva jej Používateľom, ako je to opísané v tejto politike ochrany osobných údajov a súkromia. Pri prehliadaní obsahu stránok Sídla Požívateľmi sa automaticky zhromažďujú informácie o používaní stránok Sídla Používateľom, ich IP adresy a údaje o polohe Používateľa, ktorý vlastní danú IP adresu.

Požívateľ dostáva prostredníctvom Sídla otázku, či súhlasí so zisťovaním a sprístupňovaním jeho polohy. Ak Používateľ vyjadrí súhlas so sprístupňovaním polohy, stránka Sídla predstaví predajné miesto Spoločnosti, nachádzajúce sa najbližšie v okolí Používateľa. Ak Používateľ nevyjadrí súhlas so sprístupňovaním polohy, má zatvoriť okno dopytu. Požívateľ môže súhlasiť so sprístupnením svojej polohy aj prostredníctvom príslušného nastavenia webového prehliadača, ktorý používa pri prehliadaní stránok Sídla, ako aj prostredníctvom podstránky na ktorej je mapa spolu s predajnou sieťou.

Používateľ môže kedykoľvek odvolať povolenie na poskytnutie svojej polohy prehliadačom prostredníctvom jeho nastavení tak, aby bol používateľ zakaždým požiadaný o povolenie na zistiť jeho polohu.

Pred použitím niektorých funkcií stránok Sídla môže predchádzať nutnosť podať osobné údaje daného Používateľa. V prípade, ak Používateľ tieto osobné údaje neposkytne, používanie niektorých funkcií, ktoré sú dostupné na stránkach Sídla, môže byť obmedzené alebo nedostupné.

V Sídle sú dostupné: kontaktný formulár, formulár zápisu na odber noviniek, ako aj formulár pre dizajnérov. Pri vyplnení formulára Používateľ musí uviesť určité osobné údaje.

 

4. Rozsah zbieraných údajov, spôsob ich použitia a spracúvania.

 

Správca je súčasne správcom údajov v zmysle zákona z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Z. z. 2016.1000 tj. ), a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady &nbsp (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o   ochrane údajov). Správca vyhlasuje, že Používateľ prehliadajúci stránky Sídla zostáva anonymný až dovtedy, kým sa neprihlási na odber noviniek, nevyplní kontaktný formulár alebo nevyplní formulár pre dizajnérov. Pri používaní stránok Sídla môže byť Používateľ požiadaný, aby poskytol tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresu pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

Osobné údaje získané pri vyplnení kontaktného formulára Používateľom sa použijú len na účely zaslania objednaných noviniek, odpovede na otázku zadanú prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára, či tiež kontakt s autorom projektu.

Poskytovanie údajov Používateľom je dobrovoľné, avšak nie je možné používať určité funkcie Sídla bez ich poskytnutia.

Zozbierané údaje sa tiež používajú na stanovenie profilu Používateľa a umožňujú prispôsobiť obsah Sídla a Noviniek podľa jeho potrieb. Spracovanie údajov sa vykonáva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o poskytovaním elektronických služieb.

Získané informácie sa použijú na správu stránok Sídla, identifikáciu potenciálnych bezpečnostných hrozieb, sledovanie návštevnosti Používateľov na webových stránkach Sídla, ako aj na štatistické účely, vrátane používania služby Google Analytics, napr. o oblasti, z ktorej nastalo pripojenie, IP adrese, dátume a čase pripojenia, zdroji a počte pripojení, počte otváraných podstránok, alebo na personalizáciu obsah podstránok. Tieto informácie nie sú prepájané s osobných údajmi Používateľa Sídla a nie sú používané na stanovenie totožnosti Používateľa. Rozsah zbieraných informácií automaticky závisí od nastavení webového prehliadača Používateľa. Používateľ si môže skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie poskytuje prehliadač automaticky, alebo zmeniť tieto nastavenia.

Informácie o polohe sa používajú na prispôsobenie obsahu webovej stránky podľa potrieb Používateľov.

Osobné údaje Používateľov sa spracúvajú na základe súhlasu Požívateľa, ktorého sa týkajú, a v prípadoch stanovených zákonom, ktoré oprávňujú Správcu spracúvať osobné údaje Používateľa. Požívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zaznačením príslušného poľa v priebehu procedúry, umožňujúce Používateľovi používanie jednotlivých funčností stránok Sídla.

Správca nepredáva ani neposkytuje tretím stranám iným spôsobom osobné alebo adresné údaje Používateľov bez ich výslovného súhlasu, ibaže je k tomu zaviazaný oprávnenými štátnymi orgánmi.

Správca môže zveriť inému subjektu, na základe písomnej dohody, spracúvanie osobných údajov Požívateľov získaných prostredníctvom stránok Sídla, v súlade s článkom 31 zákona o ochrane osobných údajov.

 

5. Oprávnenia používateľa.

 

Používateľ má právo na:

 1. získať informácie o tom, či a do akej miery sa spracúvajú jeho osobné údaje;
 2. prístup k svojim osobným údajom a požiadať o ich opravu alebo zanechanie ich spacúvania.

 

6. Novinky.

 

Správca poskytuje Požívateľovi prostredníctvom stránok Sídla službu doručovania noviniek a v rámci nej na e-mailovú adresu, ktorú poskytne Používateľ, Správca zasiela správy s tematikou zvolenou Správcom, predovšetkým o ponuke výrobkov Správcu, vrátane nových výrobkov, aktuálnych akciách alebo informácií o predajnej sieti Správcu.

Služba Novinky je poskytovaná zadarmo. Dohoda o poskytovaní služby Novinky sa uzatvára v momente zapísania na odber noviniek prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na stránke Sídla, a po otvorení odkazu, ktorým sa potvrdzuje tento zámer, zaslaný na emailovú adresu, ktorú poskytol Požívateľ pri zápise. Takto uzatvorenú dohodu môže Používateľ kedykoľvek a s okamžitou platnosťou vypovedať, a to predložením príslušnej požiadavky Správcovi. V každej správe, ktorú Správca zašle v rámci poskytovania služby Novinky, obsahuje odkaz umožňujúce ukončiť vyššie uvedenú dohodu (odkaz na zrušenie odberu sa nachádza v pätke správy). Správca prostredníctvom príslušných správ zasielaných na emailovú adresu, ktorú poskytol Používateľ, potvrdzuje začiatok aj koniec poskytovania služby Novinky. Podmienkou používania služby Novinky je, aby mal Používateľ zariadenie s prístupom na internet a emailovú adresu. Správca je súčasne správcom osobných údajov Používateľa, ktorému poskytuje službu Novinky. Používateľ má právo v ľubovoľnej chvíli zmeniť emailovú adresu, na ktorú Správca posiela správy v rámci poskytovania služby Novinky. Správca nesmie v rámci poskytovania služby Novinky posielať nelegálny obsah.

 

7. Koláčiky (súbory cookies.

 

S cieľom zlepšiť používanie stránok Sídla, najmä ich prispôsobením individuálnym potrebám Používateľov, Správca používa koláčiky, tzn. krátke textové a číselné informácie, ktoré IT systém ukladá do IT systému Používateľa (na počítači, na telefóne alebo na inom zariadení, prostredníctvom ktorého Používateľ používa stránky Sídla) počas prehliadania stránok Sídla. Tieto súbory umožňujú následne identifikovať tieto zariadenia, a následne identifikovať Používateľa v prípade nasledujúcich návštev Sídla.

Koláčiky (súbory cookies) zbierajú informácie o spôsobe používania stránok používateľom. Ich hlavnou úlohou je uľahčiť používateľovi používanie stránok, prispôsobovanie obsahu stránok podľa preferencií používateľa. Umožňujú rozpoznať zariadenie používateľa používané na zobrazovanie stránok a správne zobraziť webové stránky podľa jeho individuálnych preferencií. Koláčiky umožňujú vytvárať štatistiky, ktoré pomáhajú zistiť a pochopiť, akým spôsobom používatelia používajú stránky, čo následne umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.

Stránka používa nasledujúce typy koláčikov (súborov cookies):

 1. Výkonnostné koláčiky – umožňujú zbierať informácie o spôsobe používania webových stránok.
 2. Gunkčné” koláčiky – umožňujú „zapamätať si” používateľom vybrané nastavenia a personalizáciu používateľského rozhrania.
 3. Relačné koláčiky – sú uložené na zariadení používateľa a sú v ňom uložené dovtedy, kým sa neskončí relácia daného prehliadača. Uložené informácie sa následne natrvalo odstraňujú z pamäte zariadenia. Mechanizmus relačných koláčikov neumožňuje získať zo zariadenia používateľa akékoľvek osobné údaje, ani žiadne iné dôverné informácie.
 4. Permanentné koláčiky – sú to súbory, ktoré sú na koncovom zariadení používateľa uložené určitý čas, ktorý je nastavený v parametroch koláčika, alebo až kým ich požívateľ sám nevymaže.

Koláčiky (súbory cookies) umiestňované na stránkach tretími stranami:

 1. Koláčiky umiestňované službou Google Analytics – používané na vedenie štatistík stránok.

Každý webový prehliadač umožňuje zmeniť nastavenia týkajúce sa spôsobu používania koláčikov. Predstavujeme informácie, ako zmeniť natavenia týkajúce sa spôsobu používania koláčikov v najpopulárnejších webových prehliadačov:

 1. Mozilla Firefox – v menu prehliadača vyberte: Nástroje > Voľby > Súkromie. Aktivujte políčko Program Firefox: „bude používať nastavenia používateľa". O používaní koláčikov rozhoduje súhlas – alebo nesúhlas – vyjadrený stlačením „Umožniť používanie koláčikov” / Viac informácií – Mozilla Firefox
 2. Internet EXPLORER 6.0 a 7.0 – z menu prehliadača vyberte: Nástroje > Internetové možnosti > Blokovať všetky koláčiky. / Viac informácií o prehliadači Internet Explorer
 3. Google Chrome – z menu prehliadača (v pravom hornom rohu) vyberte: Nastavenia > Zobraziť pokročilé nastavenia. V časti Súkromie stlčte tlačidlo Nastavenie obsahu. V časti Koláčiky zmeňte nastavenie koláčikov:

– Vymazávať koláčiky,

– Predvolene blokovať koláčiky,

– Predvolene povoliť koláčiky,

– Predvolene uchovávať koláčiky až po zatvorenie prehliadača,

– Určiť výnimky pre koláčiky  konkrétnych webových stránok alebo domén.

 1. Opera – v menu prehliadača vyberte: Nástroje > Nastavenia > Pokročilé. O koláčikoch rozhoduje zaznačenie alebo nezaznačenie položky Koláčiky (súbory cookies).
 2. Mobilné telefóny – Otvorte menu Internet, následne Nastavenia > Súkromie > Nastavenia cookies.

Koláčiky používané na stránke so súhlasom používateľa. Používateľ môže vyjadriť súhlas náležitým nastavením webového prehliadača, ktorý používa na prehliadanie stránok Sídla. Požívateľ môže kedykoľvek odvolať alebo zmeniť rozsah predtým vyjadreného súhlasu s používaním koláčikov na stránkach Sídla a vymazať ich zo svojho prehliadača. Požívateľ môže kedykoľvek zablokovať alebo obmedziť prístup koláčikov do svojho zariadenia a natrvalo odstrániť už uložené súbory. Správca vyhlasuje, že zablokovanie alebo obmedzenie prístupu koláčikov na zariadenie používateľa môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť používať určité funkcie stránok Sídla a uisťuje, že ukladanie koláčikov v zariadení používateľa nespôsobí žiadne zmeny v konfigurácii zariadenia ani jeho softvéru.

V koláčikoch nie sú uchovávané informácie, ktorý sú považované za osobné údaje Používateľov.

 

8. Ochrana osobných údajov.

 

Ceramika Paradyż Sp. z o.o. zaručuje ochranu súkromia a osobných údajov Používateľov Sídla, príslušne podľa vyhlásení skladaných pri uvádazní osobných údajov, a tiež v súlade so zákonom z  10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Z. z PR 2016.1000 tzn. ), a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady &nbsp (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o   ochrane údajov). Okrem toho sa informácie o štatistike Sídla, ich zbieranie využívanie realizuje spôsobom, ktorý je opísaný v tejto politike ochrany osobných údajov a súkromia, a v súlade s platnou legislatívou.